مقالات و پایان نامه ها

تحقیق J Nurs Edu-v2n3p1-fa-1

کلید واژهها: آموزش ترکیبی، اضطراب، عمل جراحی ارتوپدی، بیمار، مداخله آموزشی تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 مقدمه فرآیند عمل جراحی، یک روند تشخیصی و درمـانیدر بسیاری از بیمـاری هـا اسـت کـه سـبب افـزایش بـروزواکنش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود J Nurs Edu-v2n3p9-en-1

تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 – استادیار و مدیر دفتر گسترش برنامههای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (نویسنده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود J Nurs Edu-v1n2p1-fa-1

دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی حروفچینی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v2n3p1-en-1

کلید واژهها: آموزش ترکیبی، اضطراب، عمل جراحی ارتوپدی، بیمار، مداخله آموزشی تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 مقدمه فرآیند عمل جراحی، یک روند تشخیصی و درمـانیدر بسیاری از بیمـاری هـا اسـت کـه سـبب افـزایش بـروزواکنش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد azartol-A-10-53-2-b46d60d-1

تاریخ دریافت: 1/8/1391 تاریخ پذیرش: 14/11/1391 مقدمه یکی از نتایج تغ ییرات دگرگون ی در الگوی بی مـاری هـا، شیوع بیماری های مـزمن از جملـه دیابـت اسـت (1). دیابـتشایع ترین بیماری مزمن در سراسر دنیاسـت ادامه مطلب…

By 92, ago