برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود J Nurs Edu-v1n2p1-fa-1

دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی حروفچینی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود J Nurs Edu-v2n3p9-en-1

تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 – استادیار و مدیر دفتر گسترش برنامههای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (نویسنده ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق J Nurs Edu-v2n3p1-fa-1

کلید واژهها: آموزش ترکیبی، اضطراب، عمل جراحی ارتوپدی، بیمار، مداخله آموزشی تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 مقدمه فرآیند عمل جراحی، یک روند تشخیصی و درمـانیدر بسیاری از بیمـاری هـا اسـت کـه سـبب افـزایش بـروزواکنش ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v2n3p1-en-1

کلید واژهها: آموزش ترکیبی، اضطراب، عمل جراحی ارتوپدی، بیمار، مداخله آموزشی تاریخ دریافت: 2/6/1392 تاریخ پذیرش: 9/9/1392 مقدمه فرآیند عمل جراحی، یک روند تشخیصی و درمـانیدر بسیاری از بیمـاری هـا اسـت کـه سـبب افـزایش بـروزواکنش ادامه مطلب…